Nowe Miszewo, dn 28.11.2013 r

 

DPS.O.333-11/13

Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych

Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawaartykułów spożywczychzawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, iż dokonano rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru najkorzystniejszej oferty przedmiotowego postępowania.

W terminie przewidzianym na składanie ofert wpłynęło 2 oferty od Wykonawców.

 

Poniższa tabela zawiera wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz ceny ofert mające wpływ na dokonany przez Zamawiającego wybór:

 

 

Nazwa firmy

Adres Wykonawcy

Nr oferty nadany przez Komisje Przetargową

Cena brutto oferty (zł)

P.P.H. POLARIS

Małgorzata Gruszczyńska

62-800 Kalisz

ul. Żołnierska 20a

1

 

40.321,37

HURTOWNIA GOUDA

Marek Głowacki

09-400 Płock

ul. Bielska 61

2

57.965,351. Po przeprowadzeniu przez Komisje Przetargową badania i analizy ofert, nie było wezwania Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do uzupełnienia i sprostowania dokumentów.

2. Wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych nie podlega żaden Wykonawca.

Komisja Przetargowa przystąpiła do oceniania ofert pod względem kryterium: cena.

Kryterium oceny ofert stanowi w przedmiotowym postępowaniu cena brutto – waga 100 pkt. =100% zamówienia

Streszczenie oceny i porównania ofert wraz z przyznaną punktacją odzwierciedla poniża tabela:

 

Nazwa firmy

Nr ofert nadany przez Komisję Przetargową

Cena brutto (zł)

Punkty za cenę

P.P.H. POLARIS

Małgorzata Gruszczyńska

 

1

 

40.321,37

 

100 pkt

HURTOWNIA GOUDA

Marek Głowacki

2

57.965,35

69 pkt

 

Zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu kryterium wyboru.

Mając na uwadze powyższe zamawiający – Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie - udziela zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa artykułów spożywczychfirmie

P.P.H. POLARIS Małgorzata Gruszczyńska

 

62-800 Kalisz, ul. Żołnierska 20a

 

 

Która uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100,00 pkt zgodnie ze SIWZ - oferowana cena za wykonanie dostawy wynosi brutto: 40.321,37 zł ( czterdzieści tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 37/100 groszy)

 

Zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta w dniu 12 grudnia 2013r., w siedzibie Zamawiającego.

 

Informacja o wyborze ofert została przekazana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz została zamieszczona na stronie internetowej www.dps-nadjarem.plOgłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych

Darowizny

Uprzejmie informujemy, że przy Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie działa Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi "Razem Lepiej", którego jednym z działań statutowych jest wspieranie mieszkańców DPS. Jeżeli zechcecie Państwo wesprzeć działalność Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego prosimy w pisanie w deklaracji rocznej (PIT-36, PIT-37, PIT-38)

KRS 0000138075

 Dom Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie będzie wdzięczny również za wszelkie darowizny finansowe, które można wpłacać na konto:

 

60 9042 0003 0000 1775 2000 0010

Bank Spółdzielczy MAZOWSZE