Nowe Miszewo, dn 28.11.2013 r

 

DPS.O.333-7/13

Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na dostawę pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskichDom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawapieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, iż dokonano rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru najkorzystniejszej oferty przedmiotowego postępowania.

W terminie przewidzianym na składanie ofert wpłynęło 3 oferty od Wykonawców.

 

Poniższa tabela zawiera wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz ceny ofert mające wpływ na dokonany przez Zamawiającego wybór:

 

 

Nazwa firmy

Adres Wykonawcy

Nr oferty nadany przez Komisje Przetargową

Cena brutto oferty (zł)

PIEKARNIA

Tadeusz Guzowski

09-210 Drobin

ul. Płońska 10

 

1

 

63.782,60

PIEKARNIA s.c.

Kopka A. Domański M

 

09-450 Wyszogród

ul. Płocka 17/19

2

65.814,80

GEDAR P.P.H.U

Grzegorz Potorski

09-470 Bodzanów-Chodkowo

ul. Bankowa 33

3

79.269,131. Po przeprowadzeniu przez Komisje Przetargową badania i analizy ofert, nie było wezwania Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do uzupełnienia i sprostowania dokumentów.

2. Wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych nie podlega żaden Wykonawca.

Komisja Przetargowa przystąpiła do oceniania ofert pod względem kryterium: cena.

Kryterium oceny ofert stanowi w przedmiotowym postępowaniu cena brutto – waga 100 pkt. =100% zamówienia

 

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania ofert wraz z przyznaną punktacją odzwierciedla poniża tabela:

 

Nazwa firmy

Nr ofert nadany przez Komisję Przetargową

Cena brutto (zł)

Punkty za cenę

PIEKARNIA

Tadeusz Guzowski

 

1

 

63.782,60

 

100 pkt

PIEKARNIA s.c.

Kopka A. Domański M

 

2

65.814,80

96 pkt

GEDAR P.P.H.U

Grzegorz Potorski

3

79.269,13

80 pkt

 

Zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu kryterium wyboru.

Mając na uwadze powyższe zamawiający – Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie - udziela zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich firmie

PIEKARNIA Tadeusz Guzowski

09-210 Drobin, ul. Płońska 10

 

Która uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100,00 pkt zgodnie ze SIWZ - oferowana cena za wykonanie dostawy wynosi brutto: 63.782,60 zł (sześćdziesiąt trzy tysięce siedemset osiemdziesiąt dwa 60/100 groszy)

 

Zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta w dniu 12 grudnia 2013r., w siedzibie Zamawiającego.

 

Informacja o wyborze ofert została przekazana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz została zamieszczona na stronie internetowej www.dps-nadjarem.pl

Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na dostawę pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich

Darowizny

Uprzejmie informujemy, że przy Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie działa Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi "Razem Lepiej", którego jednym z działań statutowych jest wspieranie mieszkańców DPS. Jeżeli zechcecie Państwo wesprzeć działalność Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego prosimy w pisanie w deklaracji rocznej (PIT-36, PIT-37, PIT-38)

KRS 0000138075

 Dom Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie będzie wdzięczny również za wszelkie darowizny finansowe, które można wpłacać na konto:

 

60 9042 0003 0000 1775 2000 0010

Bank Spółdzielczy MAZOWSZE