Nowe Miszewo, dn 28.11.2013 r

 

DPS.O.333-10/13

Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych , myjących, proszku do prania

Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawaśrodków dezynfekcyjnych, myjących, proszku do praniazawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, iż dokonano rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru najkorzystniejszej oferty przedmiotowego postępowania.

W terminie przewidzianym na składanie ofert wpłynęło 10 ofert od Wykonawców.

 

Poniższa tabela zawiera wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz ceny ofert mające wpływ na dokonany przez Zamawiającego wybór:

 

Nazwa firmy

Adres Wykonawcy

Nr oferty nadany przez Komisje Przetargową

Cena brutto oferty (zł)

LOGOS S. C.

K.Rutecki, P. Syczyło

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73,

87-100 Toruń

 

1

48.005,55

P.P.H.U. BARLON

Bartłomiej Osiński

09-120 Nowe Miasto

Miszewo W

2

50.847,92

AGAPIT Agnieszka Dyjak

ul. M.Zientary– Malewskiej 26

10-302 Olsztyn

3

77.848,29

JACK Spółka Jawna

Kardasz, Rogowski

ul. Ciołkowskiego 2,

15-264 Białystok

4

42.388,36

DELKOR Sp.zo.o

ul. Szczecińska 61/67,

91-222 Łódź

5

63.186,40

P.H.U. MONA

Małgorzata Krzywicka

ul. Zygmunta Augusta 26,

15-136 Białystok

6

69.443,02

PW "SYGMA"

mrg inż Wojciech Nawłoka

07-410 Ostrołęka,

ul. Targowa 41

7

49.449,92

EKO OPAKOWANIA

ul. Bielska 61,

09-400 Płock

8

59.316,84

IPSON SP Z O O

ul. Matuszewska 14,

03-876 Warszawa

9

80.651,09

PAKO OPAKOWANIA

A.Bartkowska, J.Wiszowaty

ul. Bielska 61,

09-400 Płock

10

68.517,18  1. Po przeprowadzeniu przez Komisje Przetargową badania i analizy ofert, nie było wezwania Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do uzupełnienia i sprostowania dokumentów.

  2. Wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych nie podlega żaden Wykonawca.

Komisja Przetargowa przystąpiła do oceniania ofert pod względem kryterium: cena.

Kryterium oceny ofert stanowi w przedmiotowym postępowaniu cena brutto – waga 100 pkt. =100% zamówienia

Streszczenie oceny i porównania ofert wraz z przyznaną punktacją odzwierciedla poniża tabela:

 

Nazwa firmy

Nr ofert nadany przez Komisję Przetargową

Cena brutto (zł)

Punkty za cenę

LOGOS S. C.

K.Rutecki, P. Syczyło

 

1

48.005,55

 

88 pkt

P.P.H.U. BARLON

Bartłomiej Osiński

2

50.847,92

83 pkt

AGAPIT Agnieszka Dyjak

3

77.848,29

54 pkt

JACK Spółka Jawna

Kardasz, Rogowski

4

42.388,36

100 pkt

DELKOR Sp.zo.o

5

63.186,40

67 pkt

P.H.U. MONA

Małgorzata Krzywicka

6

69.443,02

61 pkt

PW "SYGMA"

mrg inż Wojciech Nawłoka

7

49.449,92

85 pkt

EKO OPAKOWANIA

8

59.316,84

71 pkt

IPSON SP Z O O

9

80.651,09

52 pkt

PAKO OPAKOWANIA

A.Bartkowska, J.Wiszowaty

10

68.517,18

61 pkt

 

Zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu kryterium wyboru.

Mając na uwadze powyższe zamawiający – Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie - udziela zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa środków dezynfekcyjnych , myjących, proszku do prania

JACK Spółka Jawna , Kardasz, Rogowski

 

ul. Ciołkowskiego 2, 15-264 Białystok

 

 

Która uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100,00 pkt zgodnie ze SIWZ - oferowana cena za wykonanie dostawy wynosi brutto: 42.388,36 zł (czterdzieści dwa tysięce trzysta osiemdziesiąt osiem 36/100 groszy)

 

Zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta w dniu 12 grudnia 2013r., w siedzibie Zamawiającego.

 

Informacja o wyborze ofert została przekazana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz została zamieszczona na stronie internetowej www.dps-nadjarem.plNowe Miszewo, dn 28.11.2013 rDPS.O.333-10/13

Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów czystościowych i rękawiczek jednorazowych

Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawaartykułów czystościowych i rękawiczek jednorazowychzawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, iż dokonano rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru najkorzystniejszej oferty przedmiotowego postępowania.

W terminie przewidzianym na składanie ofert wpłynęło 9 ofert od Wykonawców.

 

Poniższa tabela zawiera wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz ceny ofert mające wpływ na dokonany przez Zamawiającego wybór:

 

Nazwa firmy

Adres Wykonawcy

Nr oferty nadany przez Komisje Przetargową

Cena brutto oferty (zł)

LOGOS S. C.

K.Rutecki, P. Syczyło

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73,

87-100 Toruń

 

1

 

38.196,65

AGAPIT Agnieszka Dyjak

ul. M.Zientary– Makewskiej 26

10-302 Olsztyn

2

41.349,88

JACK Spółka Jawna

Kardasz, Rogowski

ul. Ciołkowskiego 2,

15-264 Białystok

3

32.620,65

DELKOR Sp.zo.o

ul. Szczecińska 61/67,

91-222 Łódź

4

34.983,10

P.H.U. MONA

Małgorzata Krzywicka

ul. Zygmunta Augusta 26,

15-136 Białystok

5

34.585,07

PW "SYGMA"

mrg inż Wojciech Nawłoka

07-410 Ostrołęka,

ul. Targowa 41

6

33.716,46

EKO OPAKOWANIA

ul. Bielska 61,

09-400 Płock

7

30.394,86

IPSON SP Z O O

ul. Matuszewska 14,

03-876 Warszawa

8

42.353,36

PAKO OPAKOWANIA

A.Bartkowska, J.Wiszowaty

ul. Bielska 61,

09-400 Płock

9

30.420,08

 

1. Po przeprowadzeniu przez Komisje Przetargową badania i analizy ofert, nie było wezwania Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do uzupełnienia i sprostowania dokumentów.

2. Wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych nie podlega żaden Wykonawca.

Komisja Przetargowa przystąpiła do oceniania ofert pod względem kryterium: cena.

Kryterium oceny ofert stanowi w przedmiotowym postępowaniu cena brutto – waga 100 pkt. =100% zamówienia

Streszczenie oceny i porównania ofert wraz z przyznaną punktacją odzwierciedla poniża tabela:

 

Nazwa firmy

Nr ofert nadany przez Komisję Przetargową

Cena brutto (zł)

Punkty za cenę

LOGOS S. C.

K.Rutecki, P. Syczyło

 

1

 

38.196,65

 

79 pkt

AGAPIT Agnieszka Dyjak

2

41.349,88

73 pkt

JACK Spółka Jawna

Kardasz, Rogowski

3

32.620,65

93 pkt

DELKOR Sp.zo.o

4

34.983,10

86 pkt

P.H.U. MONA

Małgorzata Krzywicka

5

34.585,07

87 pkt

PW "SYGMA"

mrg inż Wojciech Nawłoka

6

33.716,46

90 pkt

EKO OPAKOWANIA

7

30.394,86

100 pkt

IPSON SP Z O O

8

42.353,36

71 pkt

PAKO OPAKOWANIA

A.Bartkowska, J.Wiszowaty

9

30.420,08

99 pkt

 

Zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu kryterium wyboru.

Mając na uwadze powyższe zamawiający – Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie - udziela zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa artykułów czystościowych i rękawiczek jednorazowych firmie

EKO OPAKOWANIA

 

ul. Bielska 61, 09-400 Płock

 

 

Która uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100,00 pkt zgodnie ze SIWZ - oferowana cena za wykonanie dostawy wynosi brutto: 30.394,86 zł (trzydzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 86/100 groszy )

 

Zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta w dniu 12 grudnia 2013r., w siedzibie Zamawiającego.

 

Informacja o wyborze ofert została przekazana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz została zamieszczona na stronie internetowej www.dps-nadjarem.plOgłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych , myjących, proszku do prania

Darowizny

Uprzejmie informujemy, że przy Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie działa Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi "Razem Lepiej", którego jednym z działań statutowych jest wspieranie mieszkańców DPS. Jeżeli zechcecie Państwo wesprzeć działalność Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego prosimy w pisanie w deklaracji rocznej (PIT-36, PIT-37, PIT-38)

KRS 0000138075

 Dom Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie będzie wdzięczny również za wszelkie darowizny finansowe, które można wpłacać na konto:

 

60 9042 0003 0000 1775 2000 0010

Bank Spółdzielczy MAZOWSZE