Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa wędlin wieprzowych, kaszanki, wędlin krwistych i podrobowych zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zawiadamia iż dokonano rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru najkorzystniejszej oferty przedmiotowego postępowania. 

W terminie przewidzianym na składanie ofert wpłynęła 1 oferta od Wykonawców. 

Poniższa tabela zawiera wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz ceny ofert mające wpływ na dokonany przez Zamawiającego wybór:Nazwa firmy Adres Wykonawcy Nr oferty nadany przez Komisję Przetargową Cena brutto oferty (zł)
FIRMA HANDLOWA "PEKLOMAX" Edward Wieloński 09-400 Płock, ul. Bielska 61 1 40.699,66


1. Po przeprowadzeniu przez Komisje Przetargową badania i analizy ofert, nie było wezwania Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) do uzupełnienia i sprostowania dokumentów. 

2. Wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) nie podlega żaden Wykonawca. 

Komisja Przetargowa przystąpiła do oceniania ofert pod względem kryterium: cena. 

Kryterium oceny ofert stanowi w przedmiotowym postępowaniu cena brutto – waga 100 pkt. =100% zamówienia 

Streszczenie oceny i porównania ofert wraz z przyznaną punktacją odzwierciedla poniża tabela:Nazwa firmy Nr oferty nadany przez Komisję Przetargową Cena brutto oferty (zł) Punkty za cenę
FIRMA HANDLOWA "PEKLOMAX" Edward Wieloński 1 40.699,66 100 pktZgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu kryterium wyboru. 

Mając na uwadze powyższe zamawiający – Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie - udziela zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa wędlin wieprzowych, kaszanki, wędlin krwistych i podrobowych firmie: 

FIRMA HANDLOWA "PEKLOMAX" 
Edward Wieloński 
09-400 Płock, 
ul. Bielska 61, 

która uzyskała liczbę punktów – 100,00 pkt zgodnie ze SIWZ - oferowana cena za wykonanie dostawy wynosi brutto: 40.699,66 (czterdzieści tysięcy sześcset dziewięcdziesiąt dziewic złotych 66/100 groszy ) 

Zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta w dniu 1 grudnia 2011r., w siedzibie Zamawiającego. 

Informacja o wyborze ofert została przekazana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz została zamieszczona na stronie internetowej www.dps.nadjarem.pl
III. Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na dostawę : wędlin wieprzowych, kaszanki, wędlin krwistych i podrobowych

Darowizny

Uprzejmie informujemy, że przy Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie działa Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi "Razem Lepiej", którego jednym z działań statutowych jest wspieranie mieszkańców DPS. Jeżeli zechcecie Państwo wesprzeć działalność Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego prosimy w pisanie w deklaracji rocznej (PIT-36, PIT-37, PIT-38)

KRS 0000138075

 Dom Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie będzie wdzięczny również za wszelkie darowizny finansowe, które można wpłacać na konto:

 

60 9042 0003 0000 1775 2000 0010

Bank Spółdzielczy MAZOWSZE