1. artykułów czystościowych,dezynfekcyjnych i myjących, 
2. Proszku do praniaIII.1. Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa artykułów czystościowych,dezynfekcyjnych i myjących, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zawiadamia iż dokonano rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru najkorzystniejszej oferty przedmiotowego postępowania. 

W terminie przewidzianym na składanie ofert wpłynęły 4 oferty od Wykonawców. 

Poniższa tabela zawiera wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz ceny ofert mające wpływ na dokonany przez Zamawiającego wybór:Nazwa firmy Adres Wykonawcy Nr oferty nadany przez Komisje Przetargową Cena brutto oferty (zł)
LOGOS S.C K. Rutecki, P. Syczyło 87-100 Toruń ul M. Skłodowskiej Curii 73 1 42.196,38
PPHU "WOLPRES" K. Prus, G. Prus 26-600 Radom, ul. Tartaczna 3/5 2 38.373,39
PAKO OPAKOWANIA A. Bartkowska, J. Wiszowaty 09-400 Płock ul. Bielska 61 3 50.645,09
EKO OPAKOWANIA S.c 09-400 Płock ul. Bielska 61 4 43.525,251. Po przeprowadzeniu przez Komisje Przetargową badania i analizy ofert, nie było wezwania Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) do uzupełnienia i sprostowania dokumentów. 

2. Wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) nie podlega żaden Wykonawca. 

Komisja Przetargowa przystąpiła do oceniania ofert pod względem kryterium: cena. 

Kryterium oceny ofert stanowi w przedmiotowym postępowaniu cena brutto – waga 100 pkt. =100% zamówienia 

Streszczenie oceny i porównania ofert wraz z przyznaną punktacją odzwierciedla poniża tabela:Nazwa firmy Nr oferty nadany przez Komisję Przetargową Cena brutto oferty (zł Punkty za cenę
LOGOS S.C K. Rutecki, P. Syczyło 1 42.196,38 90,94 pkt
PPHU "WOLPRES" K. Prus, G. Prus 2 38.373,39 100 pkt
PAKO OPAKOWANIA A. Bartkowska, J. Wiszowaty 3 50.645,09 75,77 pkt
EKO OPAKOWANIA S.c 4 43.525,25 88,16 pktZgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu kryterium wyboru. 
Mając na uwadze powyższe zamawiający – Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie - udziela zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa artykułów czystościowych,dezynfekcyjnych i myjących firmie:

PPHU "WOLPRES" 
K. Prus, G. Prus, Spółka Jawna 
26-600 Radom, 
ul. Tartaczna 3/5,

 

która uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100,00 pkt zgodnie ze SIWZ - oferowana cena za wykonanie dostawy wynosi brutto: 38.373,39 (trzydzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 39/100 groszy) 

Zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta w dniu 1 grudnia 2011r., w siedzibie Zamawiającego. 

Informacja o wyborze ofert została przekazana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz została zamieszczona na stronie internetowej www.dps.nadjarem.plII.2. Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa proszku do prania zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zawiadamia iż dokonano rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru najkorzystniejszej oferty przedmiotowego postępowania. 

W terminie przewidzianym na składanie ofert wpłynęły 5 oferty od Wykonawców. 

Poniższa tabela zawiera wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz ceny ofert mające wpływ na dokonany przez Zamawiającego wybór:Nazwa firmy Adres Wykonawcy Nr oferty nadany przez Komisje Przetargową Cena brutto oferty (zł)
"INCHEM" Błażej Wesołek 88-100 Inowrocław, ul. Libelta 21 1 7.749,00
LOGOS S.C K. Rutecki, P. Syczyło 87-100 Toruń ul M. Skłodowskiej Curii 73 2 9.298,80
PPHU "WOLPRES" K. Prus, G. Prus 26-600 Radom, ul. Tartaczna 3/5 3 8.346,78
PAKO OPAKOWANIA A. Bartkowska, J. Wiszowaty 09-400 Płock ul. Bielska 61 4 7.970,40
EKO OPAKOWANIA S.c 09-400 Płock ul. Bielska 61 5 8.081,101. Po przeprowadzeniu przez Komisje Przetargową badania i analizy ofert, nie było wezwania Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) do uzupełnienia i sprostowania dokumentów. 

2. Wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) nie podlega żaden Wykonawca. 

Komisja Przetargowa przystąpiła do oceniania ofert pod względem kryterium: cena. 

Kryterium oceny ofert stanowi w przedmiotowym postępowaniu cena brutto – waga 100 pkt. =100% zamówienia 

Streszczenie oceny i porównania ofert wraz z przyznaną punktacją odzwierciedla poniża tabela:Nazwa firmy Nr oferty nadany przez Komisję Przetargową Cena brutto oferty (zł) Punkty za cenę
"INCHEM" Błażej Wesołek 1 7.749,00 100 pkt
LOGOS S.C K. Rutecki, P. Syczyło 2 9.298,80 83,33 pkt
PPHU "WOLPRES" K. Prus, G. Prus 3 8.346,78 92,84 pkt
PAKO OPAKOWANIA A. Bartkowska, J. Wiszowaty 4 7.970,40 97,22 pkt
EKO OPAKOWANIA S.c 5 8.081,10 95,89 pktZgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu kryterium wyboru. 

Mając na uwadze powyższe zamawiający – Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie - udziela zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa proszku do prania firmie: 

"INCHEM" Błażej Wesołek 
88-100 Inowrocław, 
ul. Libelta 21,
 

która uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100,00 pkt zgodnie ze SIWZ - oferowana cena za wykonanie dostawy wynosi brutto: 7.749,00 (siedem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięc złotych ) 

Zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta w dniu 1 grudnia 2011r., w siedzibie Zamawiającego. 

Informacja o wyborze ofert została przekazana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz została zamieszczona na stronie internetowej www.dps.nadjarem.pl
II. Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na dostawę:1. artykułów czystościowych,dezynfekcyjnych i myjących, 2. Proszku do prania