Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), iż dokonano rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru najkorzystniejszej oferty przedmiotowego postępowania. 

W terminie przewidzianym na składanie ofert wpłynęły 2 oferty od Wykonawców. 

Poniższa tabela zawiera wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz ceny ofert mające wpływ na dokonany przez Zamawiającego wybór:Nazwa firmy Adres Wykonawcy Nr oferty nadany przez Komisje Przetargową Cena brutto oferty (zł)
PPUH „RENSTON” PIEKARNIA Witold Abramowski 09-407 Płock ul. Kacza 4 1 41.930,00
PIEKARNIA s.c Kopka Andrzej, Domański Mariusz 09-450 Wyszogród ul. Płocka 17/19 2 55.084,001. Po przeprowadzeniu przez Komisje Przetargową badania i analizy ofert, nie było wezwania Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) do uzupełnienia i sprostowania dokumentów. 

2. Wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) nie podlega żaden Wykonawca. 

Komisja Przetargowa przystąpiła do oceniania ofert pod względem kryterium: cena. 

Kryterium oceny ofert stanowi w przedmiotowym postępowaniu cena brutto – waga 100 pkt. =100% zamówienia Streszczenie oceny i porównania ofert wraz z przyznaną punktacją odzwierciedla poniża tabela:Nazwa firmy Nr ofert nadany przez Komisję Przetargową Cena brutto (zł) Punkty za cenę
PPUH „RENSTON” PIEKARNIA Witold Abramowski 1 41.930,00 100 pkt.
PIEKARNIA s.c Kopka Andrzej, Domański Mariusz 2 55.084,00 76 pkt.Zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu kryterium wyboru. 
Mając na uwadze powyższe zamawiający – Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie - udziela zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich firmie:


PPUH „RENSTON” PIEKARNIA 

Witold Abramowski, 
09-407 Płock ul. Kacza 4, 

która uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100,00 pkt zgodnie ze SIWZ - oferowana cena za wykonanie dostawy wynosi brutto: 41.930,00 zł (czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych ) 

Zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta w dniu 1 grudnia 2011r., w siedzibie Zamawiającego. 

Informacja o wyborze ofert została przekazana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz została zamieszczona na stronie internetowej www.dps.nadjarem.pl
II. Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na dostawę pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich

Darowizny

Uprzejmie informujemy, że przy Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie działa Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi "Razem Lepiej", którego jednym z działań statutowych jest wspieranie mieszkańców DPS. Jeżeli zechcecie Państwo wesprzeć działalność Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego prosimy w pisanie w deklaracji rocznej (PIT-36, PIT-37, PIT-38)

KRS 0000138075

 Dom Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie będzie wdzięczny również za wszelkie darowizny finansowe, które można wpłacać na konto:

 

60 9042 0003 0000 1775 2000 0010

Bank Spółdzielczy MAZOWSZE