Nowe Miszewo, 20 listopad 2012 r

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów czystościowych, dezynfekcyjnych, myjących, proszku do prania.
Numer ogłoszenia: 460586 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie , Nowe Miszewo, ul. Pałacowa 2B, 09-470 Bodzanów, woj. mazowieckie, tel. 24 260 67 17; 260 67 15, faks 24 260 67 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps-nadjarem.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Pomoc społeczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów czystościowych, dezynfekcyjnych, myjących, proszku do prania..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów czystościowych, dezynfekcyjnych, myjących, proszku do prania, przewidywana ilosć w okresie rocznym: płyn do płukania tkanin typu Booster 4l -250szt, płyn do prania tkanin kolorowych typu Booster 1l -100szt, żel do Wc typu Dosia 0,5l -120szt, płyn do prania dywanów typu Wanish 0,5l -32szt, płyn wybielajacy typu ACE 1l -350szt, płyn do mycia szyb typu Clin z pompką 0,5l -100szt, płyn do mycia szyb typu Window 5l-85szt, sól do zmywarek typu calgonit 1,5kg -20szt, płyn do nabłyszczania naczyń typ Cagonit 800ml -60szt, proszek do zmywarek typu calgonit 2,5kg -40szt, tabletki do zmywarek typu somat7 60szt w op -20op, plyn czyszcząco-dezynfekujący typu domestos 2l -600szt, mleczko do czyszczenia typu Cif 0,5l -32szt, mleczko czyszczące typu DIX 550ml -280szt, środek do czyszczenia piekarników 500ml -50szt, płyn do mycia różnych powierzchni 1l typu AJAX-450szt, płyn do mycia różnych powierzchni typu CIF 1l -400 szt, płyn typu Cilit kamień i rdza 1l -370szt, płyn uniwersalny do mycia podłóg typu Floor 5l -150szt, płyn do mycia podłóg drewnianych typu Pronto 5l -12szt, pasta do podłóg typu Sidolux 5l -12szt, płyn do zmywania pasty typu Sidolux 5l -4szt, płyn do mycia naczyń typu Ludwik 5l -150szt, płyn typu Wc Sansed 0,75l -170szt, płyn do usuwania plan z tkanin kolorowych typu Vanish 2l -100szt, płyn do czyszczenia mebli typu Cyprysek 95ml -300szt, pasta BHP 0,5kg -12szt, granulki udrażniające typu Kret 250 g -40szt, żel do udrażniania typu Tiret 1l -40szt, płyn do kąpieli ziołowy 1l -140szt, szampon do włosów ziołowy 1l -550szt, krem ochronny do rąk 100mg -300szt, pasta do zębów typu Colodent 800szt, krochmal typu Ługa 750ml -70szt., mydełka toaletowe typu ARCO 100g -1.200szt, mydło w płynie 5l -80szt, odświeżacz powietrza tyu AMBI PUR aerozol 200ml -170szt, oświeżacz powietrza w żelu typu Ambi Pur 100szt, proszek do prania tkanin kolorowych typu E activ plus, op. 5.6kg lub 9 kg -1.800kg..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.70.00.00-7, 39.80.00.00-0, 39.83.10.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wg SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wg SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wg SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wg SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wg SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps-nadjarem.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Nad Jarem w Nowym Miszewie, ul. Pałacowa 2B, 09-470 Bodzanów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Nad Jarem w Nowym Miszewie, ul. Pałacowa 2B, 09-470 Bodzanów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 15 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  SIWZ-dostawy-artykulow-czystosciowych-dezynfekcyjnych-myjacych-i-pioracych-proszku-do-prania

  Dodatkowe informacje do formularza ofertowego

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów czystościowych, dezynfekcyjnych, myjących, proszku do prania

Darowizny

Uprzejmie informujemy, że przy Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie działa Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi "Razem Lepiej", którego jednym z działań statutowych jest wspieranie mieszkańców DPS. Jeżeli zechcecie Państwo wesprzeć działalność Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego prosimy w pisanie w deklaracji rocznej (PIT-36, PIT-37, PIT-38)

KRS 0000138075

 Dom Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie będzie wdzięczny również za wszelkie darowizny finansowe, które można wpłacać na konto:

 

60 9042 0003 0000 1775 2000 0010

Bank Spółdzielczy MAZOWSZE