Nowe Miszewo, 14 listopad 2013 r

 

 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych.

 

Numer ogłoszenia: 240933 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie , Nowe Miszewo, ul. Pałacowa 2B, 09-470 Bodzanów, woj. mazowieckie, tel. 24 260 67 17; 260 67 15, faks 24 260 67 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps-nadjarem.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Pomoc Społeczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych, przewidywane ilości roczne: Cukier 4000 kg, Cukier puder 30 kg, Cukier waniliowy 16 g -440 szt, Makaron 700 kg, Kisiel b/z cukru 40 g - 120 szt, Budynie b/z cukru 41 g - 240 szt, Żelatyna spożywcza 1 kg op - 7 szt, Kakao 100 g -190 szt, Kwasek cytrynowy 20 g - 80 szt, Soda oczyszczona 80 g - 12 szt, Proszek do pieczenia 32 g - 240 szt, Kawa Inka 150 g - 100 szt, Kawa rozpuszczalna Tchibo 200g - 65 kg, Kawa naturalna Tchibo 250 g - 140 szt, Herbata ekspresowa Lipton op. (po 50 szt) - 67, Herbata liściasta Lipton 100 g - 20 szt, Herbata granulowana indyjska 100 g - 1010, Zapachy do ciast ( 20 szt w op 5 g- 1 sztuka) - 10 op., Rodzynki 200g - 10 kg, Cynamon 20g - 33 szt, Ketchup 1000 g - 270 szt, Musztarda sarepska 1 kg - 310, Majonez typu Pomorski wiaderko 5 kg - 26 szt, Ocet 0,5 l - 145 szt, Sól 1 kg 1080 kg, Sos boloński op 900 g - 8 szt, Sos grzybowy leśny 900g - 20 szt, Sos myśliwski 900 g - 16 szt, Sos pieczeniowy 900 g - 16 szt, Żurek 900 g - 24 szt, Barszcz biały 900 g - 16 szt, Marmolada owocowa wiaderka op 4kg - 51 szt, Dżem owocowy poj 4 kg - 32 szt, Koncentrat pomidorowy 30% op 1l - 133 szt, Papryka konserwowa krojona paski 4300g - 94 szt, Papryka konserwowa krojona paski op 820g - 352 szt, Groszek konserwowy puszka 400g 272 szt, Kukurydza konserwowa 400 g - 72 szt, Chrzan słoik 940 g - 139 szt, Galaretki owocowe 1,kg - 27 szt, Galaretki owocowe różne smaki op. 75 g - 80 szt, Sok jabłkowy 2 l - 100 szt, Sok pomarańczowy 2l - 100 szt, Sok grejpfrutowy 2l - 95 szt, Brzoskwinie puszka 820 g - 48 szt, Kasza manna 1 kg - 290 kg, Płatki owsiane 1kg - 253 kg, Groch łuskany 1 kg - 227 kg, Ryż gruboziarnisty 1kg - 200 kg, Maka ziemniaczana 1kg - 220 kg, Dżemy czarna pożeczka 280g - 50 szt, Dżem truskawkowy poj. 280g - 12 szt, Kisiel op 1 kg - 70 szt, Budyń op. 1 kg - 100 szt, Oliwki op 220 g - 5 szt, Syrop malinowy 4,96 l - 260 szt, Sól kamienna - 140 kg, Suszone pomidory w oleju słoik 280 g - 4 szt..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.61.00.00-7, 15.33.00.00-0, 15.32.00.00-7, 15.89.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 3 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 3 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 3 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 3 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wg SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps-nadjarem.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Nad Jarem w Nowym Miszewie, ul Pałacowa 2b, 09-470 Bodzanów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Nad Jarem w Nowym Miszewie, ul Pałacowa 2b, 09-470 Bodzanów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 15 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 PDFSIWZ artykułow spozywczych.pdf

PDFZalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy.pdf

PDFZalacznik Nr 2 - Oferta.pdf

PDFZalacznik Nr 3 - Oswiadczenie.pdf

PDFZalacznik Nr 4 - Projekt umowy.pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych.

Darowizny

Uprzejmie informujemy, że przy Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie działa Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi "Razem Lepiej", którego jednym z działań statutowych jest wspieranie mieszkańców DPS. Jeżeli zechcecie Państwo wesprzeć działalność Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego prosimy w pisanie w deklaracji rocznej (PIT-36, PIT-37, PIT-38)

KRS 0000138075

 Dom Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie będzie wdzięczny również za wszelkie darowizny finansowe, które można wpłacać na konto:

 

60 9042 0003 0000 1775 2000 0010

Bank Spółdzielczy MAZOWSZE