Nowe Miszewo, 14 listopad 2013 r

 

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych, myjących, proszku do prania oraz artykułów czystościowych i rękawiczek jednorazowych

 

Numer ogłoszenia: 241185 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie , Nowe Miszewo, ul. Pałacowa 2B, 09-470 Bodzanów, woj. mazowieckie, tel. 24 260 67 17; 260 67 15, faks 24 260 67 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps-nadjarem.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Pomoc Społeczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych, myjących, proszku do prania oraz artykułów czystościowych i rękawiczek jednorazowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych, myjących, proszku do prania oraz artykułów czystościowych i rękawiczek jednorazowych, przewidywane ilości roczne: płyn do płukania tkanin typu booster 4l -250 szt, płyn do prani typu booster 1 l - 140 szt, żet do wc typu dosia 0,5l - 120 szt, płyn do prania dywanów typu wanish 0,5 l - 72 szt, płyn wybielający typu ACE 1 l - 550 szt, płyn do mycia szyb 0,5 l z pompką - 200 szt, płyn do mycia szyb typu window 5 l - 50 szt, sól do zmywarek 1,5 kg typu calgonit - 20 szt, płyn do nabłyszczania naczyń mytych w zmywarkach typu calgonit 800 ml - 60 szt, proszek do zmywarek typu calgonit 2,5 kg - 40 szt, tabletki do zmywarek typu somat 7- 60 szt w opakowaniu - 20 op., płyn typu domestos 2 l - 730 szt, mleczko do czyszczenia typu cif 0,5 l - 15 szt, mleczko czyszczące typu dix 550 ml - 280 szt, środek do czyszczenia piekarników 500 ml - 50 szt, płyn typu ajax 1 l - 520 szt, płyn typu cif do mycia różnych powierzchni 1l - 400 szt, płyn typu cilit kamień i rdza do wc 0,5 l - 600 szt, płyn do mycia podłóg typu flor 5 l - 200 szt, płyn do mycia podłóg drewnianych typu pronto 5 l - 20 szt, pasta do podłóg drewnianych typu sidolux 5 l - szt 12, płyn do zmywania pasty typu sidolux 5 l - 4 szt, płyn do mycia naczyń typu ludwik 5 l - 210 szt, płyn do wc typu sansed 0,5 l - 330 szt, płyn do usuwania plam z tkanin typu wanish 2 l - 100 szt, płyn do szyszczenia mebli typu cyprysek 95 ml - 480 szt, pasta bhp 0,5 kg - 10 szt, granulki udrażniające do rur typu kret 250 g - 20 szt, żel do udrażniania rur typu tiret 1 l - 40 szt, płyn do kąpieli 1 l - 160 szt, szampon do włosów 1 l - 600 szt, krem ochronny do rąk 100ml - 300 szt, pasta do zębów typu colodent 100 ml - 800 szt, krochmal w płynie typu ługa 750 ml - 60 szt, mydełka toaletowe typu arco 100 g - 1200 szt, mydło w płynie do rąk 5 l - 80 szt, odświeżacz powietrza typu ambi pur aerozol 300 ml - 100 szt, odświeżacz powietrza w żelu typu ambi pur - 226 szt, proszek do prania tkanin kolorowych typu E - kg 2200 kg, papier toaletowy typu bunny soft - 7000 rolek, ręczniki papierowe typu bunny soft - 1800 rolek, ręcznik papierowy dwuwarstwowy 2 rolki w op - 120 op, jednorazowe worki 35 l, 50 szt w op - 200 op, jednorazowe worki 60 l - 50 szt w op - 900 op, jednorazowe worki 120 l - 25 szt w op - 500 op, reklamówki 22/6/40 - 200szt w op - 15 op, reklamówki 25/6/45 - 200 szt w op - 35 op. reklamówki 30/9/55 - 200 szt w op - 50 op, reklamówki 32/6/64 - 100 szt w op - 35 op, reklamówki 28/6/48 - 200 szt w op - 40 op, jednorazowe woreczki foliowe 14/4/26 - 1000 szt w op - 16 op, jednorazowe woreczki foliowe 14/4/32 - 1000 szt w op - 13 op, jednorazowe woreczki foliowe 18/4/35 - 1000 szt w op - 18 op, rękawice zabiegowe lateksowe roz S,M, L -100 szt w op -1400 op, rękawice zabiegowe nitrylowe S, M - 100 szt w op- 40 op, szczoteczki do zębów typu colgate plus 210 szt, gąbki kąpielowe szt 1000, ścierki kuchenne 3 szt w op - 250 op, druciak spiralny do teflonu 220 szt, zmywak gąbka do teflonu 150 szt, zmywak kuchenny gąbka 1400 szt..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0, 33.70.00.00-7, 39.83.10.00-6, 19.52.00.00-7, 33.76.10.00-2, 33.76.30.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 5 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 5 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 5 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 5 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 5 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wg SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps-nadjarem.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Nad Jarem w Nowym Miszewie, ul. Pałacowa 2b, 09-470 Bodzanów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Nad Jarem w Nowym Miszewie, ul. Pałacowa 2b, 09-470 Bodzanów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 15 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Środki dezynfekcyjne, myjące proszek do prania.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych myjących proszku do prania..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0, 33.70.00.00-7, 39.83.10.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.01.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Artykuły czystościowe i rękawiczki jednorazowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów czystościowych i rękawiczek jednorazowych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19.52.00.00-7, 33.76.10.00-2, 33.76.30.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.01.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 PDFSIWZ Środki, dezynfekcyjne i myjące i proszk do prania, artykuły czystościowe i rękawiczki jednorazowe.pdf

PDFZalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy 1.pdf

PDFZalacznik Nr 2- Formularz ofertowy 2.pdf

PDFZalacznik Nr 3 - Oferta 1.pdf

PDFZalacznik Nr 4- Oferta 2.pdf

PDFZalacznik Nr 5 - Oswiadczenie.pdf

PDFZalacznik Nr 6 - Projekt umowy.pdf

PDFZalacznik Nr 7 - dodatkowe informacje do formularzy ofertowych.pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych, myjących, proszku do prania oraz artykułów czystościowych i rękawiczek jednorazowych

Darowizny

Uprzejmie informujemy, że przy Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie działa Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi "Razem Lepiej", którego jednym z działań statutowych jest wspieranie mieszkańców DPS. Jeżeli zechcecie Państwo wesprzeć działalność Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego prosimy w pisanie w deklaracji rocznej (PIT-36, PIT-37, PIT-38)

KRS 0000138075

 Dom Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie będzie wdzięczny również za wszelkie darowizny finansowe, które można wpłacać na konto:

 

60 9042 0003 0000 1775 2000 0010

Bank Spółdzielczy MAZOWSZE