Nowe Miszewo, 14 listopad 2013 r 

 Przetarg nieograniczony na dostawę wędlin wieprzowych, kaszanki, wędlin krwistych i podrobowych, mięsa drobiowego i wędlin drobiowych

Numer ogłoszenia: 240719 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie , Nowe Miszewo, ul. Pałacowa 2B, 09-470 Bodzanów, woj. mazowieckie, tel. 24 260 67 17; 260 67 15, faks 24 260 67 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps-nadjarem.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Pomoc Społeczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę wędlin wieprzowych, kaszanki, wędlin krwistych i podrobowych, mięsa drobiowego i wędlin drobiowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wędlin wieprzowych, kaszanki, wędlin krwistych i podrobowych, mięsa drobiowego i wędlin drobiowych, przewidywane ilości roczne, kiełbasa tyku krakowska 350 kg, kiełbasa typu zwyczajna 650 kg, kiełbasa typu śląska 300 kg, polędwica typu sopocka 50 kg, szynka wędzona parzona 330 kg, baleron 35 kg, kiełbasa typu szynkówka 200 kg, szynka typu delikatna 130 kg, salami 50 kg, mortadela 65 kg, kiełbasa parówkowa 400 kg, paluszki typu piastowskie 150 kg, pasztet mięsny 50 kg, pasztetowa 150 kg, boczek wędzony parzony 180, mielonka typu tyrolska 60 kg, kaszanka wiejska gryczana 950 kg, salceson włoski 350 kg, salceson ozorkowy 90 kg, konserwa mięsna typu gulasz angielski 300 g - 100 szt, kurczak 1350 kg, noga właściwa 100 kg, ćwiartka tylna 150 kg, filet z kurczaka 15 kg, wątróbka drobiowa 300 kg, polędwica drobiowa 250 kg, szynka z indyka 20 kg, baleron drobiowy 20 kg, konserwy pasztet drobiowy typu podlaski 155 gr - 1370 szt..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.13.11.30-5, 15.13.11.34-3, 15.13.15.00-0, 15.13.11.35-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 5 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 5 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 5 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 5 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 5 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wg SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps-nadjarem.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Nad Jarem w Nowym Miszewie, ul Pałacowa 2B, 09-470 Bodzanów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Nad Jarem w Nowym Miszewie, ul Pałacowa 2B, 09-470 Bodzanów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 15 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa wędlin wieprzowych, kaszanki, wędlin krwistych i podrobowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wędlin wieprzowych, kaszanki, wędlin krwistych i podrobowych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.13.11.30-5, 15.13.11.34-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.01.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa mięsa drobiowego i wędlin drobiowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa drobiowego i wędlin drobiowych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.13.15.00-0, 15.13.11.35-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.01.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   

PDFSIWZ  wędlin wieprzowych, kaszanki, wędlin krwistych  i podrobowych, mięsa drobiowego i wędlin drobiowych.odt

PDFZalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy 1.pdf

PDFZalacznik Nr 2   Formularz ofertowy 2.pdf

PDFZalacznik Nr 3 - Oferta 1.pdf

PDFZalacznik Nr 4 - Oferta 2.pdf

PDFZalacznik Nr 5 - Oswiadczenie.pdf

PDFZalacznik Nr 6 - Projekt umowy.pdf

 

Przetarg nieograniczony na dostawę wędlin wieprzowych, kaszanki, wędlin krwistych i podrobowych, mięsa drobiowego i wędlin drobiowych

Darowizny

Uprzejmie informujemy, że przy Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie działa Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi "Razem Lepiej", którego jednym z działań statutowych jest wspieranie mieszkańców DPS. Jeżeli zechcecie Państwo wesprzeć działalność Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego prosimy w pisanie w deklaracji rocznej (PIT-36, PIT-37, PIT-38)

KRS 0000138075

 Dom Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie będzie wdzięczny również za wszelkie darowizny finansowe, które można wpłacać na konto:

 

60 9042 0003 0000 1775 2000 0010

Bank Spółdzielczy MAZOWSZE